'थिएटरमा कसैले काम दिँदैन, आफ्नो काम आफैं सिर्जना गर्नुपर्छ'