'झिङ्गेदाउ'मा केकीको जोडी बन्ने भए मुकुन
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार २४