शासकलाई आफ्नाविरुद्ध बोल्ने हरेक स्वर शत्रुको लाग्यो भने?