'दुई बैरी देशका युवा एकसाथ बसेर सुन्दर संगीत बनाउन सक्छन्'