सुशासनको उदाहरण- बेरूजू न्यूनिकरण 
{"status":"success"}