नेपाल–न्यू जिल्याण्ड सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि लिजा चोग्याललाई सम्मान