के लिलाम नभएका सबै घरजग्गा बैंकले सकार्न सक्छ?

विजयराज खनाल

काठमाडौं, माघ १२