प्रत्येक ५ मिनेटमा एउटा बिक्री हुन्छ यो गाडी 
एजेन्सी काठमाडौं, असोज २९