जहाँ जापानमा प्रख्यात कालो-रातो बर्गर पाइन्छ

नवराजले यो पाककला जापान बस्दा सिकेका हुन्

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज ३