जहाँ जापानमा प्रख्यात कालो-रातो बर्गर पाइन्छ नवराजले यो पाककला जापान बस्दा सिकेका हुन्
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ३