कैदी नम्बर १७४५१७

हरि शर्मा

हरि शर्मा

काठमाडौं, साउन १९