एमाले नेताको चितवन यात्रा: कोही जहाजमा, कोही निजी गाडीमा, कोही ‘साझा’ गाडीमा