पोखराका सबै सहकारी पीडितहरू एकै ठाउँमा, आन्दोलनको तयारी