तान्द्रोः क्रुरताभित्र मानवताको खोजी
जीवन क्षेत्री
जीवन क्षेत्री