जापानी विमानस्थलमा जनैमा बाँधेको साँचो भेटिएपछि...
भीष्मकुमार भूसाल