नाटक '६ पात्रको एकलाप' : नाटकमा यसकारण पात्रको एकलाप