‘बाँचेर आइयो, पैसाको फिकर छैन’
{"status":"success"}