प्रधानमन्त्री ज्यू, युवाहरुको समस्या समाधान गर्न सक्नु हुन्न?