गुन्यूचोलोको खाली भाग पच्ने, क्रप टिसर्टको खाली भाग नपच्ने कसरी हुन्छ?