जनस्वास्थ्यका उपाय बारे अहिले नै जान्न किन जरुरी छ?