पाइल्स किन हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने?

पाइल्सका लक्षणहरू के हुन्?