किन सरकारी सवारी साधनहरू लिलाम नभई थुप्रिरहेका छन्?