बोक्सी भनिएकाको कथा लेखेँ, बोक्सी ठानिएकाको कथा देखाउँदै छु