'यस्तो पनि देश?'

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ९

'यस्तो पनि देश?'