चिम्टेश्वर, देवीघाट र नुवाकोट दरबारमा एकीकरण अभियान विकास समिति गठन हुँदै
सेतोपाटी चिम्टेश्वर, वैशाख १४