अस्ट्रेलिया सके फर्क भन्छ, नेपाल सकेसम्म नफर्क भन्छ