‘दाइ म हायातको एनआरएनए होइन, २/४ पैसाको लागि इमान बेचेको छैन’