गण्डकीका विद्यालय र अस्पतालले दैनिक सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने 

आमा समूह र युवा क्लबलाई पनि लाग्यो सूचनाको हक