कोरोनाको अन्त्य भएको दिन
आरूषी पौडेल काठमाडौं, जेठ ३०