कल्याणकारी राज्यको आवश्यकता, स्वीडेनमा देखिएका चुनौतीबाट सिक्ने अवसर