शाश्वतधाममा आउन लागेका 'बागेश्वरधाम सरकार' को खतरनाक पाटो