स्थानीय सरकारबाट लाखौं ‘चन्दा’ उठाउँदै मदन भण्डारी प्रतिष्ठान 
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, माघ २७