वृद्धावस्थामा जसले तपाईंको संरक्षण गर्छ, उसलाई सम्पत्तिको हकवाला बनाउनुस्: मन्त्री रेग्मी (अन्तर्वार्ता)