म भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्ति होइन : मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार