नौवास्तामा प्रदेशस्तरीय औद्यौगिक क्षेत्रको निर्माण
सेतोपाटी बाँके, असोज ३