मीमांसा-आत्मा, आत्मा-मीमांसा
सुरज सुवेदी काठमाडौं, साउन २५