अक्षय कुमारको कमाइ रिहाना र ज्याकी च्यानको भन्दा बढी
एजेन्सी काठमाडौं, असार २६