छाया तथा प्रतिछायाको उन्मुक्त कोलाज: सकमबरी र स्परेन्जा