वाह! हाम्रो सरकार क्या 'स्मार्ट' छ!  
{"status":"success"}