‘अवसर पाएका तर, गुमाएका र गुमाउँदै गरेका यी ३ नेता’