प्रिय साथी, पुरूषमा पनि राजनीतिक साक्षरता छैन!
{"status":"success"}