‘दाइले भगाउँदा जोगिने, म भाग्दा काटिने कस्तो 'नाक'?’