डिजिटलाइजेसनसँग जोडिएको पारदर्शिता, नेपालले सिक्न सक्ने आधार