छोरीको बिहेमा जानुभन्दा पहिले पालना गर्नुपर्ने यी मापदण्ड!