योगः शरीर, मन र आफूलाई चिन्ने विज्ञान  

मानिसलाई मानिसको स्व–स्थितिमा कायम गराउने विज्ञान