के तपाईं ठिम्राको गोली माग्दै स्वास्थ्य संस्था त जानुहुन्न?