'हाम्रा त बस चालक नै ज्येष्ठ नागरिक, कहाँ छुटका लागि परिचयपत्र देखाएको!'