काठमाडौं उपत्यकामा याङ्ग्री र लार्केको पानी
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ११