नेपालीको अनुरोधमा बेलायती मन्त्री र सांसदको सकारात्मक प्रतिक्रिया