जापानी विमानस्थलमा जनैमा बाँधेको साँचो भेटिएपछि...