कोभिड महामारी र नेपाली सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रका बैकल्पिक उपाय